Thai/English

Office 365

ตามที่ไมโครซอฟต์ผู้ให้บริการ Microsoft Office 365 (O365) แบบออนไลน์ อนุญาตให้บุคคลากรและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงดำเนินการเปิดบริการดังกล่าวให้กับทางบุคคลากรและนักศึกษาของคณะฯ โดยมีรายละเอียดการเข้าใช้งานดังต่อไปนี้


 1. สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ให้ทำการ Activate บริการก่อน ตาม URL ด้านล่าง

  - Activate URL สำหรับอาจารย์และพนักงานคณะฯ http://webmail.sit.kmutt.ac.th/acts4staff/

  - Activate URL สำหรับนักศึกษาคณะฯ https://st.sit.kmutt.ac.th/SSSA/

 2. User ID ที่ใช้สำหรับเข้าใช้งาน O365

  - อาจารย์และพนักงานคณะฯ คือ User ID + @ad.sit.kmutt.ac.th เช่น sumate@ad.sit.kmutt.ac.th

  - นักศึกษาคณะฯ คือ User ID + @ad.sit.kmutt.ac.th เช่น s7440472@ad.sit.kmutt.ac.th

 3. Password ที่ใช้สำหรับเข้าใช้งาน O365

  - อาจารย์และพนักงานคณะฯ คือ Password เดียวกับอีเมล @sit.kmutt.ac.th

  - นักศึกษาคณะฯ คือ Password เดียวกับอีเมล @st.sit.kmutt.ac.th

  - เมื่อมีการเปลี่ยน Password อีเมล @sit.kmutt.ac.th หรือ @st.sit.kmutt.ac.th Password ของ O365 จะเปลี่ยนตาม

 4. URL สำหรับเข้าใช้งาน O365 คือ http://portal.microsoftonline.com/

 5. ต้องการสอบถามถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งอีเมลมาที่ servicedesk@sit.kmutt.ac.thงานโครงสร้างพื้นฐาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ